Eva Persson

Eva Persson i POLITIKEN i dag

Revision af Flyforordningen er på vej

Revision af Flyforordningen er på vej

Europa-Kommissionen har den 29. november 2023 stillet forslag om en ændring af Flyforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser).

Forslaget – som det er fremstillet – indebærer ikke, at de eksisterende regler ændres eller falder bort.

Der bliver imidlertid stillet forslag om nogle helt nye regler, navnlig i sådanne tilfælde, hvor rejsen er købt gennem en billetformidler. Netop dette er meget tiltrængt! En stor del af vores Landsretssager – og en enkelt Højesteretssag – lige nu, vedrører netop forskellige problemstillinger, der relaterer sig til salg af flybilletter gennem tredjemandsaktører som Kiwi.com, Flybillet.dk, Travellink og andre billetformidlere.

Det er fint, at Europa-Kommissionen har samlet den op, om end der stadig er rum for forbedring, i lyset af, at en stor procentdel af flybilletterne i dag forhandles gennem billetformidlere.

Gennem mere end 10 år har jeg varetaget retssager for flypassagerer om krav på kompensation og billetrefusion. Det er blevet til over 40.000 retssager i Danmark og Sverige. På den baggrund har min klare anbefaling til alle været at købe flybilletter direkte hos flyselskaberne selv og ikke gennem billetformidlere.

De nye regler i Flyforordningen ændrer således ikke på denne anbefaling.

Europa-Kommissionen lægger i øvrigt op til, at der skal indføres en ny standardformular, som passagerer, der søger kompensation/udlæg, fremover skal kunne anvende for refusion og kompensation. Der indføres dog ikke et krav om brugen af formularen, men modtager flyselskabet en anmodning via en sådan formular, vil det ikke kunne afvise den.

Endvidere indføres en forpligtelse for luftfartsselskaberne til løbende at offentliggøre hvor gode (eller dårlige) de er til at overholde reglerne i (f.eks.) Flyforordningen.  Med reglerne indføres en pligt for luftfartsselskaberne til regelmæssigt at offentliggøre rapporter om f.eks. behandling af klager, punktlighed og assistance til personer med handicap. Hensigten er, at passagerer dermed kan træffe mere informerede beslutninger, når de skal vælge luftfartsselskab.

Derudover indføres der samlede rettigheder ved forskellige transportformer, som supplerer de rettigheder, som passagererne allerede har, når de rejser med blot én type transport. Reglerne vil gælde, når passagerer har én samlet billet til flere transportformer, f.eks. bus, tog og fly.

Disse regler vil formentlig ikke få nogen reel betydning for de flyrejsende, da flybilletter almindeligvis købes alene og ikke sammen med andre transportformer.

Endelig indføres der yderligere beskyttelsesregler for rejsende med handicap eller nedsat mobilitet. Bevægelseshæmmede personer, der skifter fra én transportform til en anden under rejsen, skal f.eks. bistås ved tilslutningspunkter af transportører og terminaloperatører, når de rejser under én og samme transportkontrakt, eller når de rejser via multimodale passagerknudepunkter. Hvis et luftfartsselskab forpligter en passager med handicap eller en bevægelseshæmmet person til at rejse med en ledsager, fordi passageren har brug for hjælp til at opfylde flysikkerhedskravene (f.eks. til at spænde sikkerhedsselen), vil luftfartsselskabet være forpligtet til at befordre den ledsagende person gratis, og hvis det er praktisk muligt, placere denne person ved siden af den passager, vedkommende bistår. Denne ret findes allerede ved rejser med tog, skib eller bus.

De nye regler skal godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet, før de er vedtaget. Et forslag kan gennemgå op til tre behandlinger.

Hvis der hurtigt kan opnås enighed mellem de to institutioner, vedtages forslaget typisk ved førstebehandlingen. Langt de fleste forslag forhandles på plads mellem Rådet og Europa-Parlamentet i førstebehandlingen.

Flyselskabets forpligtelse til at omlægge rejsen (art. 8)

Flyselskabets forpligtelse til at omlægge rejsen (art. 8)

Flyselskabets meddelelse om aflysning og tilbud om omlægning af rejsen, der er sendt til billetformidleren, kan ikke sidestilles med meddelelse til passagererne selv, fastslår NY DOM fra Vestre Landsret.

___________________________________________________________________________

Efter artikel 8, stk. 1, jf. artikel 5, stk. 1, litra a, i Flyforordningen, skal flypassagerer tilbydes valget mellem refusion af billetprisen inden 7 dage, omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser ved førstgivne lejlighed og omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser på en senere dato efter passagerens eget valg, hvis der er ledige pladser.

Det påhviler flyselskabet at bevise, at passagererne er blevet tilbudt et valg som anført i bestemmelsen.

Hvis flyselskabet har sendt en e-mail/SMS til en e-mailadresse og/eller et telefonnummer, som ikke tilhører passagererne, kan e-mail/SMS ikke anses for at være kommet frem til passagererne. Heller ikke selvom flyselskabet har skrevet til den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, som blev oplyst til flyselskabet da rejsen blev bestilt.  

Når passagerer køber flybilletter gennem billetformidlere (som f.eks. kiwi.com, flybillet.dk og lign. selskaber), oprettes passagererne (uden deres viden) til tider af billetformidlerne hos flyselskabet under fiktive – ikke eksisterende – e-mailadresser og telefonnumre.

På den baggrund tilgår sådanne senere meddelelser fra flyselskabet om forsinkelser, aflysninger og ombookingsmuligheder ikke passagererne.

Af EU-Domstolens kendelse af 27. september 2022 (sag C-307/21), præmis 27, følger, at flyselskabet kun kan opfylde sine forpligtelser efter forordningen ved at sende oplysningerne til billetformidleren, hvis passageren udtrykkeligt har tilladt billetformidleren at modtage den videresendte oplysning fra flyselskabet, og flyselskabet er bekendt med denne tilladelse.

Ifølge dommen af dags dato fra Vestre Landsret og EU-Domstolens sag C-307/21 er det flyselskabet, som skal dokumentere, at passagererne har givet udtrykkelig tilladelse og at flyselskabet var bekendt hermed.

I sagen, der blev afgjort i dag, har passagererne forklaret, at flyselskabet i Stansted lufthavn tilbød dem omlægning til en flyafgang den følgende torsdag (dvs. 5 dage senere). Da passagererne selv var i stand til at arrangere hjemrejse tidligere end dette, udgjorde tilbuddet ikke omlægning til førstgivne lejlighed.

Da flyselskabet således ikke har dokumenteret at have overholdt sine forpligtelser efter forordningen, skal flyselskabet afholde passagerernes ekstraudgifter til hjemtransporten.

Vi er glade for også at have bistået passagererne i denne sag og glade for udfaldet.

Dødsfald er ikke en ”usædvanlig omstændighed” – Ny dom fra EU-Domstolen

Dødsfald er ikke en ”usædvanlig omstændighed” - Ny dom fra EU-Domstolen

EU-Domstolen har netop fastslået, at andenpilotens pludselige og uventede dødsfald under to timer inden flyafgang ikke var en ”usædvanlig omstændighed” i Forordningens forstand. Passagererne berettiget til kompensation.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Andenpiloten, der skulle gennemføre den relevante flyvning, blev samme dag kl. 4.15 fundet død i sin hotelseng. Det var et chok for hele besætningen, der derefter erklærede sig ude af stand til at gennemføre flyvningen.

Eftersom der ikke var noget erstatningspersonale til rådighed uden for flyselskabets base, blev flyvningen med planlagt afgang kl. 6.05 aflyst, og passagererne blev ombooket til en anden flyvning, hvorved passagererne blev ca. 10 timer forsinket.

Imidlertid afvist flyselskabet at betale kompensation i hht. forordning nr. 261/2004, artikel 7, stk. 1, under henvisning til, at andenpilotens uventede død udgjorde en ”usædvanlig omstændighed” som omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 3, og på den baggrund blev spørgsmålet indbragt for EU-Domstolen.

I EU-Domstolens dom hedder det bl.a.:

”De transporterende luftfartsselskaber kan derfor som led i deres sædvanlige aktivitetsudøvelse almindeligvis blive konfronteret med et uventet fravær på grund af sygdom eller dødsfald hos et eller flere medlemmer af personalet, der er absolut nødvendige for at gennemføre en flyvning, herunder kort før flyvningens påbegyndelse. Følgelig er forvaltningen af et sådant fravær uløseligt forbundet med planlægning af flyvebesætninger og af personalets arbejdstider, således at en sådan uventet begivenhed udgør et led i det pågældende luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse.”

”På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål, [] besvares med, at artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at et uventet fravær på grund af sygdom eller dødsfald hos et medlem af en besætning, der er absolut nødvendigt for at gennemføre en flyvning, og som indtræder kort før denne flyvning og som indtræder kort før denne flyvnings planlagte afgang, ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” i denne bestemmelses forstand.”

Spædbørn har også krav på kompensation – NYE DOMME FRA ØSTRE LANDSRET

Spædbørn har også krav på kompensation – NYE DOMME FRA ØSTRE LANDSRET

Østre Landsret har i dag fastslået, at et barn under 2 år (”infant”) som udgangspunkt også har krav på kompensation – Også selvom der kun er betalt et ”spædbarnstillæg” på kr. 398 for barnet.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Af Flyforordningens art. 3, som bærer overskriften ”anvendelsesområde”, fremgår, at Flyforordningen gælder, ”såfremt passagererne [] har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang []” (min understregning).

EU-Domstolen har da også allerede fastslået, at nævnte bestemmelse i art. 3, stk. 3, skal fortolkes således, at en passager, 1) som rejser gratis på grund af sin unge alder, 2) som hverken har fået tildelt et sæde eller har fået et boardingkort (dvs. spædbørn) og 3) hvis navn ikke fremgår af de reservationer, som vedkommendes forældre har foretaget, ikke er omfattet af Flyforordnings anvendelsesområde.

Dermed er det altså også fastslået, at det skal forstås helt bogstaveligt, at passagerer, som har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang (f.eks. fordi navnet er oplistet på rejseledsagerens billet, jf. sag C-436/21), er omfattet af Forordningen, da de 3 ovennævnte betingelser er kumulative.

Sagerne, der nu er prøvet af Østre Landsret, vedrører charterrejser, der er bestilt gennem et stort, dansk rejsebureau. Spædbørnene er i begge tilfælde oplistet med navn på forældrenes billetter fra rejsebureauet, og det fremgår af reservationerne i begge sager, at der er betalt et ”spædbarnstillæg” på kr. 398.

Flyselskabet gjorde i begge sager gældende, at beløbet dækkede over udgifter eller avance, som ikke direkte vedrørte flyselskabet eller i øvrigt kom selskabet til gode.

Ikke desto mindre blev de to spædbørn altså tilkendt kompensation i lighed med deres forældre.

Konklusionen på dommene fra Østre Landsret må være, at det forhold, at der kun er betalt et meget lille beløb for spædbarnet, ikke betyder, at spædbarnet ikke er omfattet af Forordningen.

Ny dom fra EU-Domstolen vedr. sammensatte rejser

Ny dom fra EU-Domstolen vedr. sammensatte rejser

EU-Domstolen har den 6. oktober 2022 afsagt dom i sag C-436/21, som både betyder, at flere passagerer vil være omfattet af Flyforordningen, men også at kompensationen i visse situationer vil blive højere. Desuden vil man i flere tilfælde kunne anlægge sag her i Danmark.

Afgørelsen er særlig glædelig for de millioner af flypassagerer, som bestiller flybilletter gennem rejsebureauer eller billetformidlere som f.eks. Kiwi, Travellink, Supersaver, Momondo osv.

___________________________________________________________________________

Afgørelsen slår fast, at der (også) er tale om en samlet rejse (juridisk taler man om ”direkte tilsluttede flyforbindelser”), når en billetformidler (som f.eks. Kiwi, Travellink, Supersaver og Momondo) har sammensat en rejse, der består af flere flyvninger, evt. med forskellige flyselskaber – Også selvom flyselskaberne ikke har nogen indflydelse på sammensætningen af rejsen.

Hvis en familie således har købt en rejse gennem Travellink fra Billund til Orlando, som (tilfældigvis) består af 3 flyvninger (hhv. Billund-Amsterdam (med flyselskabet KLM), Amsterdam-Miami (med flyselskabet American Airlines) og Miami-Orlando (med flyselskabet United), er der som udgangspunkt tale om ”direkte tilsluttede flyforbindelser”, hvis passagererne har modtaget én samlet billet og der er faktureret en samlet pris.

Det betyder for det første, at passagererne er omfattet af Forordningen, selvom forsinkelsen f.eks. finder sted på ruten Miami-Orlando (altså uden for EU), og uanset, at flyselskabet United er et ikke ”EF-luftfartsselskab” (og derfor, på sådanne ruter uden for EU, ikke omfattet af Flyforordningen).

Men det betyder også, at passagererne har krav på Euro 600 i kompensation for den samlede rejse (ikke kun for den forsinkede rute), ligesom det formentlig betyder, at sagen kan anlægges ved retten i Kolding (hvor Billund Lufthavn har værneting) mod flyselskabet United.

Hos Concilio & Co har vi i flere år insisteret på, at retsstillingen nødvendigvis måtte være sådan, men vi har ikke altid fået medhold i synspunktet hos de danske domstole, til trods for, at begreberne ”endeligt bestemmelsessted”, ”direkte tilsluttede flyforbindelser” (art. 2, litra h) samt ”reservation” (art. 2, litra g) af hensyn til det høje beskyttelsesniveau for passagerer, der er nævnt i første betragtning til Forordning 261/2004, skal fortolkes bredt (jf. sag C-436/2 (præmis 22), smh.m. C-402/07 og C-432/07 (præmis 45) og C-22/11 (præmis 2).

Det er – med andre ord – en sejr for de europæiske flypassagerer.

Trussel om inkasso er ofte nødvendig for at få flyselskaberne til at betale flypassagererne kompensation

Eva Persson i POLITIKEN i dag

Trussel om inkasso er ofte nødvendig for at få flyselskaberne til at betale flypassagererne kompensation.

Læs dagens artikel i Politiken her.

Østre Landsret skal nu afgøre, om spædbørn har krav på kompensation

Østre Landsret skal nu afgøre, om spædbørn har krav på kompensation

 

Flere familier har i denne uge fået tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at indbringe det principielle spørgsmål for Østre Landsret – De første afgørelser har vi formentlig i efteråret 2023

________________________________________________________________________________________________________________________________

Procesbevillingsnævnet har netop givet flere familier tilladelse til at få prøvet spørgsmålet om og under hvilke betingelser børn under 2 år (”infants”), som ikke har eget sæde i flyvemaskinen, er berettiget til kompensation i hht. Flyforordningen.

På den baggrund har vi her på kontoret i dag indgivet ankestævninger til Østre Landsret, og vi forventer, at vi har de første afgørelser herhjemme i efteråret 2023.

Af Flyforordningens art. 3, som bærer overskriften ”anvendelsesområde”, fremgår, at Flyforordningen gælder, ”såfremt passagererne [] har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang []” (min understregning).

EU-Domstolen har da også allerede fastslået i en afgørelse af 11. oktober 2021 i sag C-686/20, at nævnte bestemmelse i art. 3, stk. 3, skal fortolkes således, at en passager, 1) som rejser gratis på grund af sin unge alder, 2) som hverken har fået tildelt et sæde eller har fået et boardingkort (dvs. spædbørn) og 3) hvis navn ikke fremgår af de reservationer, som vedkommendes forældre har foretaget, ikke er omfattet af Flyforordnings anvendelsesområde.

Dermed er det altså også fastslået, at det skal forstås helt bogstaveligt, at passagerer, som har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang (f.eks. fordi navnet er oplistet på rejseledsagerens billet, jf. sag C-436/21), er omfattet af Forordningen, da de 3 ovennævnte betingelser er kumulative.

Sagerne, der nu skal prøves af Østre Landsret, vedrører charterrejser, der er bestilt gennem et stort, dansk rejsebureau. Spædbørnene er i alle tilfælde oplistet med navn på forældrenes billetter fra rejsebureauet, og det er vores opfattelse, at dette er tilstrækkeligt for, at være omfattet af Flyforordningens kompensationsbestemmelse.

Forældrene har i sagerne i øvrigt betalt ”spædbarnstillæg” på kr. 398 (og – i visse tilfælde – andre tillæg), og spørgsmålet er bl.a., hvilken betydning det har, at (hvis) dette dækker over en lufthavnsafgift, og hvem, som har bevisbyrden for, hvad beløbet dækker over.

Byretterne herhjemme har allerede fastslået i talrige sager, at spædbørn er berettiget til kompensation i hht. Forordningen, og dette har således ligget nogenlunde fast siden den 18. april 2017, hvor der blev afsagt den første dom herom (jf. sag BS 50S-4377/2016).

Med henvisning til praksis fra EU-Domstolen er det således advokat Eva Perssons opfattelse, at de seneste afgørelser fra Københavns Byret, som afviser sådanne kompensationskrav fra spædbørn, er forkerte, og at disse afgørelser nu vil blive omgjort af Landsretten.

Fik du aflyst dit fly pga. strejke? – Husk at du har krav på op til kr. 4.464 i kompensation

Fik du aflyst dit fly pga. strejke? – Husk at du har krav på op til kr. 4.464 i kompensation

I marts 2021 blev det af EU-Domstolen fastslået, at en pilotstrejke ikke er en ”usædvanlig omstændighed” (jf. sag C-28/20).

De mange tusinde mennesker, som over sommeren har fået aflyst deres fly pga. strejke, har derfor krav på kompensation i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 (”Flyforordningen”).

Kompensationens størrelse er på enten Euro 250 (kr. 1.860), Euro 400 (kr. 2.976) eller Euro 600 (kr. 4.464) pr. person.

Hvilket beløb, man har krav på, afhænger af flyrejsens længde. Hvis man har fået aflyst sin rejse til Mallorca (fra Danmark), har man f.eks. krav på Euro 400 (kr. 2.976) pr. person.

Flypassagerer har i øvrigt også krav på at få de aflyste flybilletter refunderet. Ifølge Flyforordningen skal flyselskabet tilbagebetale den fulde købspris for billetterne inden syv dage, jf. art. 8, stk. 1, litra a. Hvis passagererne har afholdt udgifter til nye flybilletter, og disse flybilletter er dyrere end de oprindelige, har passagererne krav på at få godtgjort forskellen.

Hos Concilio & Co advokatfirma har vi en særlig afdeling, som kun beskæftiger sig med flypassagerers rettigheder. Her sidder der nogle af Europas mest specialiserede jurister, som gennem 10 år har hjulpet mere end 30.000 passagerer i både byret, landsret og højesteret.