Eva Persson

Kompensationskrav kan gyldigt overdrages - NYE kendelser af 21. september 2022 fra Københavns Byret

Passagerer kan gyldigt overdrage deres krav på kompensation til et inddrivelsesfirma, som herefter kan føre sagerne mod flyselskabet i eget navn.

Københavns Byret har i går fastslået, at flypassagerer gyldigt kan overdrage deres krav på kompensation i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 til (f.eks.) et inddrivelsesfirma.

Afgørelserne læner sig op ad to domme fra Østre Landsret (fra marts 2021), som fastslog, at et vilkår i Ryanair’s befordringsvilkår, som forbød passagerer at overdrage deres krav på kompensation til et inddrivelsesfirma, skulle tilsidesættes med henvisning til Aftalelovens § 38 c, Forbrugeraftaledirektivet (Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler) samt art. 15 i Rådets forordning (EF) nr. 261/2004.

Disse to landsretsdomme havde dog fokus på Ryanairs befordringsvilkår (og forbuddet heri), medens de nye kendelser er mere ”rene” og alene vedrører det principielle spørgsmål: Kan passagererne – eller kan de ikke – overdrage deres kompensationskrav til et inddrivelsesfirma OG er det i den forbindelse en gyldighedsbetingelse, at inddrivelsesfirmaet betaler kompensationskravet til passagererne ved overdragelsen, eller kan man gøre betalingen til passagererne betinget af, at flyselskabet efterfølgende betaler til inddrivelsesfirmaet.

Konklusionen er altså – helt som forventet – at kompensationskrav gyldigt kan overdrages og at det ikke er en gyldighedsbetingelse, at der sker samtidig betaling.

Også dommene fra Østre Landsret har vi i øvrigt ført her på kontoret, og du kan læse mere om dommene her: BREAKING NEWS – NYE DOMME fra Østre Landsret… – Eva Persson.

I Danmark er der flere af sådanne inddrivelsesfirmaer, og visse af disse får – netop – overdraget fordringerne (altså kompensationskravene) til sig, inden de påbegynder inddrivelsen. Det betyder, at de indtræder i passagerens rettigheder og forpligtelser, og altså ”ejer” kravene selv (modsat: hvis der er tale om et fuldmagtsforhold, hvor inddrivelsesfirmaerne handler på passagerernes vegne).

Det er derfor en stor sejr for forbrugerbeskyttelsen – om end ikke en overraskelse – at retten nu har fastslået, at overdragelserne (selvfølgelig) er gyldige.