Eva Persson

DOM FRA ØSTRE LANDSRET – Kompensation skulle betales igen, da billetformidleren/rejseagenten ikke havde betalt beløbet videre til passageren (der kan ikke betales med frigørende virkning til billetformidleren/rejseagenten)

I en nyere dom af 20. oktober 2022 fra Østre Landsret (UfR 2022.181 Ø) har landsretten fastslået, at et flyselskab ikke med frigørende virkning kan udbetale kompensation til den billetformidler/rejseagent, som har formidlet rejsen. Kompensation i hht. Flyforordningen skal udbetales til passageren ”eller den juridiske eller fysiske person, som passageren efter kompensationskravets opståen har udpeget til at modtage kompensationen”, jf. Flyforordningens art. 7, stk. 1.

Det gør ingen forskel, at passageren har købt og betalt rejsen hos billetformidleren/rejseagenten, som herefter har booket flybilletterne hos flyselskabet, og at flyselskabet blot har indbetalt kompensationen til det samme Mastercard, hvormed rejsen er blevet betalt.

Dommen er dermed helt i tråd med principperne i EU-Domstolens dom af 11. maj 2017 i sag C-302/16, hvor det netop blev fastslået, at art. 5, stk. 1, litra c og art. 7 i Flyforordningen skal fortolkes således, at flyselskabet er forpligtet til at udbetale kompensation i tilfælde af aflysning af en flyafgang, der ikke er blevet meddelt passageren mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, til trods for, at flyselskabet inden fristen har givet billetformidleren/rejseagenten, der har indgået transportaftalen med den berørte passager, meddelelse om aflysningen, og denne passager ikke er blevet informeret af billetformidleren/rejseagenten inden for fristen.