Eva Persson

Er spædbørn berettiget til kompensation?

Vi har endnu ingen afgørelser fra hverken EU-Domstolen eller Landsretterne herhjemme, som vedrører spædbørns ret til kompensation efter Flyforsinkelsesforordningen. Men vi har en dom fra Københavns Byret fra april 2017, som fastslår, at spædbørn har ret til kompensation, hvis de har en bekræftet reservation fra flyselskabet.

 

Efter ordlyden af artikel 3, stk. 2, litra a og artikel 2, litra g i Forordning 261/2004 finder forordningen anvendelse, hvis passageren har en bekræftet reservation, som er accepteret og registreret af flyselskabet til den pågældende flyafgang.

 

Det fremgår derimod ikke af disse to bestemmelser (eller af nogen anden bestemmelse i forordningen), at der stilles krav om, at passageren skal have eget sæde for, at Flyforsinkelsesforordningen finder anvendelse.

 

Et barn under 2 år (”infant” eller ”spædbarn”) har som altovervejende hovedregel ikke sit eget sæde, men sidder på skødet af den voksne rejseledsager. Dog skal barnet være registreret i flyselskabets fortegnelser over passagerer, og får også udleveret et boardingkort, om end uden sædenummer. Man køber således ikke en flybillet til barnet, men betaler almindeligvis et gebyr eller lign. for at medtage barnet.

 

I sagen for Københavns Byret var der tale om en charterrejse, og barnet stod registreret på billetten fra rejsearrangøren under ”Inf (0 years)”. Barnets rejseledsager havde betalt kr. 300,00 for barnet.

 

Begrebet ”reservation” skal i henhold til Flyforsinkelsesforordningens artikel 2, litra g forstås som en billet eller et bevis, hvoraf fremgår, at passagerens reservation er blevet accepteret og registreret af luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

 

Som ”billet” anses i medfør af artikel 2, litra f et gyldigt dokument, der giver ret til transport, og som er udstedt eller autoriseret af luftfartsselskabet eller dettes autoriserede agent, herunder tilsvarende dokumentation i elektronisk form.

 

På den baggrund fandt Københavns Byret, at det er tilstrækkeligt for at opnå kompensation, at passageren har en bekræftet reservation til flyafgangen, og således en ret til at blive transporteret med flyet, og spædbarnet i sagen blev tilkendt kompensation med Euro 600.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har da også den 19. januar 2017 i et responsumlignende svar oplyst, at spædbørn har krav på kompensation, hvis de har en bekræftet reservation til flyvningen, og at spædbørn ”er omfattet af forordningen på lige fod med andre passagerer”.

 

Ifølge Styrelsen er det ikke afgørende, om der er betalt ”fuld pris, nedsat pris” eller om billetten har været gratis.

 

Det er foreløbigt ikke prøvet af domstolene herhjemme, om et spædbarn er berettiget til flykompensation, hvis forældrene ikke har betalt for barnet. Ifølge de engelske domstole skal det afgøres ”sag for sag”, om barnet konkret har ret til kompensation, idet det – ifølge vores naboer – afhænger af, hvor meget der er betalt i ”administrationsgebyr” eller lign., herunder om beløbet kan sidestilles med prisen for en almindelig flybillet. Samtidig synes retsstillingen i England således også at være, at et barn, som er medtaget på rejsen helt uden beregning, ikke har krav på kompensation.

 

Dette synspunkt holder næppe vand.

 

Der er intet i Flyforsinkelsesforordningen som indikerer, at kompensationsforpligtelsen afhænger af, at der er betalt for barnet, idet (f.eks.) bemærkes, at artikel 3, stk. 3 (om, at forordningen ikke gælder for passagerer, der rejser gratis), netop kun vedrører flybilletter, som ikke er ”til rådighed for offentligheden” (typisk personalerejser).

 

Foreløbigt må det derfor kunne lægges til grund, at det afgørende i forhold til kompensationsforpligtelsen alene er, om barnet har en bekræftet reservation til flyvningen.