Eva Persson

Periodiske nedlukninger af luftrummet som følge af en militærkonflikt er en ”usædvanlig omstændighed” – men flyselskaberne skal hurtigt kunne omstille sig og indrette sig på risikoen

Concilio & Co advokatfirma har varetaget et meget stort antal sager om kompensation i anledning af sådanne forsinkelser, der skyldtes en militærkonflikt mellem Indien og Pakistan, der førte til, at Pakistan periodisk fra den 27. februar 2019 lukkede sit luftrum for alle overflyvninger.

Der er nu afsagt dom i mange af sagerne, som er anket til Østre Landsret af enten passagererne eller luftfartsselskaberne, og foreløbigt har Concilio & Co i alle sagerne fået medhold i, at passagererne er berettiget til kompensation. I to af sagerne har flyselskabet dog anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til anke til Højesteret, og parterne afventer lige nu en evt. tredjeinstansbevilling.

De sager, som Concilio & Co har ført ved Landsretten, vedrører alle forsinkelser, der har fundet sted den 6. marts 2019 eller senere, dvs. sager, hvor flyselskaberne har haft min. 7 dage til at indrette sig på den meddelelse der blev udsendt den 27. februar 2019, om, at periodiske nedlukninger kunne forventes.

I alle sagerne ved Landsretten fremgår det af rettens præmisser, at flyselskabet i hvert fald fra den 28. februar 2019 måtte gå ud fra, at det pakistanske luftrum kunne blive lukket, og fra dette tidspunkt derfor havde anledning til at træffe de nødvendige forholdsregler med henblik på at undgå eller begrænse forsinkelser som følge heraf.

Landsretten fastslår i alle sagerne, at det er en ”usædvanlig omstændighed”, når luftrummet bliver lukket for overflyvninger pga. militære konflikter. Imidlertid slår retten samtidig fast, at flyselskaberne ikke – i de konkrete sager – har godtgjort, at forsinkelserne ikke kunne have været undgået eller begrænset, selv om alle forholdsregler, som med rimelig kunne træffes, var blevet truffet.

Det bemærkes i den forbindelse, at Concilio & Co under sagerne har dokumenteret, at mange flyselskaber kunne servicere deres ruter mellem Skandinavien og Asien uden nævneværdige forsinkelser – dette skyldes formentlig god planlægning og det forhold, at ruten ”udenom Pakistan” kun kan medføre en forøget transporttid på ca. 1 time.

Det springer da også i øjnene, at disse mange (mange!) sager vedr. nedlukningen af det pakistanske luftrum alle er mod de samme 3-4 luftfartsselskaber (85-90 % af sagerne tilmed mod ét og samme flyselskab).

I hvert fald er én af dommene fra Østre Landsret optrykt i Ugeskrift fra Retsvæsen. Afgørelsen vedrører en flyrejse fra København til Phuket med planlagt ankomst den 7. marts 2019, jf. UfR 2022.1867 Ø.

Hvis du har været udsat for en flyforsinkelse eller -aflysning som følge af en militærkonflikt, er det altså ikke udelukket, at du kan være berettiget til kompensation.

Kontakt os gerne for nærmere rådgivning.